ජීවිතය රන් තරම් හොඳ – සුබ උපන්දිනයක් කවි

ජීවිතය රන් තරම් හොඳ
පණිවුඩය ගයි විසින්

සුබ උපන්දිනයක් වේවා!

වොව්, තවත් උපන් දිනය මෙහි.
මට ඇත්තටම කියන්න පුළුවන් මොනවාද?
ඔබ ලස්සන, හොඳ පෙනුමක්.
පවා අළු ටච් සමග.

ඔබේ ඇස් තවමත් එසේ නිල්.
ඔබ තවමත් කාරුණික හා සෞම්ය ඉන්නේ.
ඔබේ සිනහව මෙන් බෝ වේ.
ඔබේ දත් කහ වුවත්.

ඔව්, මෙම උපන් දිනය උත්කර්ෂවත් ය.
රන් ලෙස ඔබේ ජීවිතයේ යහපත් පරිදි.
එහෙත්, ඔබ අම්මා ස්වභාවය මුළා කළ නොහැකි.
ඔබ තවමත් පැරණි හැරෙනවා.

ජීවිතය රන් තරම් හොඳ - සුබ උපන්දිනයක් කවි