ජීවිතය රන් තරම් හොඳ – සුබ උපන්දිනයක් කවි

ජීවිතය රන් තරම් හොඳ
By Message Guy

සුබ උපන්දිනයක් වේවා!

වොව්, තවත් උපන් දිනය මෙහි.
මට ඇත්තටම කියන්න පුළුවන් මොනවාද?
ඔබ ලස්සන, හොඳ පෙනුමක්.
පවා අළු ටච් සමග.

ඔබේ ඇස් තවමත් එසේ නිල්.
You’re still so kind and mellow.
Your smile is just as infectious.
Even though your teeth are yellow.

ඔව්, this birthday is grand.
Your life’s as good as gold.
But you can’t fool Mother Nature.
You are still getting old.

LIFE'S AS GOOD AS GOLD - සුබ උපන්දිනයක් කවි