زندگی را به عنوان به عنوان طلا خوب – تولدت مبارک اشعار

زندگی را به عنوان به عنوان طلا خوب
By Message Guy

تولدت مبارک!

وای, تولد دیگر است که در اینجا.
چه می توانم واقعا می گویند?
شما نگاه کنید خیلی خوب.
حتی با لمس خاکستری.

چشم خود را هنوز هم آبی است.
You’re still so kind and mellow.
Your smile is just as infectious.
Even though your teeth are yellow.

Yes, this birthday is grand.
Your life’s as good as gold.
But you can’t fool Mother Nature.
You are still getting old.

LIFE'S AS GOOD AS GOLD - تولدت مبارک اشعار