زندگی را به عنوان به عنوان طلا خوب – تولدت مبارک اشعار

زندگی را به عنوان به عنوان طلا خوب
با پیام پسر

تولدت مبارک!

وای, تولد دیگر است که در اینجا.
چه می توانم واقعا می گویند?
شما نگاه کنید خیلی خوب.
حتی با لمس خاکستری.

چشم خود را هنوز هم آبی است.
شما هنوز هم خیلی مهربان هستید و دلپذیر.
لبخند خود را فقط به عنوان عفونی.
حتی اگر دندان های خود را به رنگ زرد است.

بله, این تولد بزرگ است.
زندگی خود را به عنوان خوب به عنوان طلا.
اما شما می توانید مادر طبیعت را گول نزنند.
شما هنوز هم گرفتن قدیمی.

زندگی را به عنوان به عنوان طلا خوب - تولدت مبارک اشعار