උපන් දිනය පෙම්වතා සඳහා අපේක්ෂා කරයි

බැලුන්, කන්ෙෆටි, කේක් හා දීමනා, මම ඔබ ඔබේ දොර දොරටුව ඔවුන් සියලු ජල ගැලීම් ඇති බලාපොරොත්තු. යන්තම් ඕනෑවට වඩා ඔවුන් තුළට ගිලී ලබා ගැනීමට නොහැකි සහ ඔබේ පෙම්වතිය ඔබ ඔබේ උපන් දිනය හාදුවක් දෙන්න පිටත බලා සිටින බව අමතක කරන්න එපා! මම ඔයාට ආදරෙයි බබා. සුබ උපන්දිනයක් වේවා.