ജന്മദിന ബോയ്ഫ്രണ്ട് വേണ്ടി ആഗ്രഹങ്ങൾ

ബലൂണുകൾ, വർണ്ണക്കടലാസുകൾ, ദോശ സമ്മാനങ്ങളും, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വാതിൽ കവാടത്തിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം അവരിൽ എല്ലാ ആശയും. വളരെ അധികം അവരിൽ മുക്കി നേടുകയും മറുപടിക്കായി നിങ്ങളുടെ ജന്മദിനം ചുംബനം നൽകാൻ പുറത്തു കാത്തിരിക്കുന്നു മറക്കരുത്! കുട്ടീ, ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ജന്മദിനാശംസകൾ.