සෑම අම්මා විශේෂ වේ, නමුත් මාව විශ්වාස පවතී

සෑම අම්මා විශේෂ වේ, නමුත් මාව විශ්වාස වෙනත් කිසිදු අම්මා ඔබගේ ගුණාංග සමාන කළ හැකි පවතී. මෙම විශේෂ දින, මම ඔයාට ස්තුති කිරීමට අවශ්ය හා සුභ උපන් දිනයක් ප්රාර්ථනා.