ម្តាយជារៀងរាល់គឺពិសេស, ប៉ុន្តែការជឿទុកចិត្តខ្ញុំនៅទីនោះត្រូវបាន

ម្តាយជារៀងរាល់គឺពិសេស, ប៉ុន្តែការជឿទុកចិត្តខ្ញុំមិនមានម្តាយដទៃទៀតដែលអាចត្រូវបានប្រៀបធៀបទៅនឹងលក្ខណៈសម្បត្ដិរបស់អ្នក. នៅ​ថ្ងៃ​ពិសេស​នេះ, ខ្ញុំចង់អរគុណអ្នកហើយមានបំណងចង់រីករាយថ្ងៃកំណើត.