ໃນເວລາທີ່ຂ້າພະເຈົ້າກັບທ່ານ, ມັນຄືຄວາມຝັນມາເປັນຄວາມຈິງສໍາລັບຂ້າພະເຈົ້າ

ໃນເວລາທີ່ຂ້າພະເຈົ້າກັບທ່ານ, ມັນຄືຄວາມຝັນມາເປັນຄວາມຈິງສໍາລັບຂ້າພະເຈົ້າ, cause you are the most amazing girlfriend in the world! Happy bday, my sweetie!