ពេលខ្ញុំនៅជាមួយអ្នក, វាដូចជាក្តីសុបិន្តក្លាយជាការពិតសំរាប់ខ្ញុំ

ពេលខ្ញុំនៅជាមួយអ្នក, វាដូចជាក្តីសុបិន្តក្លាយជាការពិតសំរាប់ខ្ញុំ, បណ្តាលឱ្យអ្នកគឺជាមិត្តស្រីអស្ចារ្យបំផុតនៅលើពិភពលោក! សប្បាយរីករាយ bday, sweetie របស់ខ្ញុំ!