وقتی که من با تو هستم, آن را مانند یک رویا برای من به حقیقت می پیوندند است

وقتی که من با تو هستم, آن را مانند یک رویا برای من به حقیقت می پیوندند است, cause you are the most amazing girlfriend in the world! Happy bday, my sweetie!