හේයි අද මට විශේෂ දවසක් නිසා අද වන

හේයි අද මට විශේෂ දවසක් අද මගේ හොඳම මිතුරා උපන් දිනය නිසා ඒ නිසා මෙම දිනය සැමරීම ඉඩ දෙනවා, සුබ උපන්දිනයක් වේවා.