अरे आज आज किनभने मलाई एक विशेष दिन हो

अरे आज मलाई एक विशेष दिन हो किनभने आज मेरो सबैभन्दा मिल्ने साथी को जन्मदिन छ, त्यसैले यो दिन मनाउन दिन्छ, जन्मदिनको.