តើថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃពិសេសមួយដើម្បីខ្ញុំដោយសារតែថ្ងៃនេះ

តើថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃពិសេសមួយដើម្បីខ្ញុំដោយសារតែថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់មិត្តល្អបំផុតរបស់ខ្ញុំដូច្នេះអនុញ្ញាតឱ្យអបអរថ្ងៃនេះ, រីករាយ​ថ្ងៃ​កំណើត.