هی امروز یک روز خاص به من چرا که امروز است

هی امروز یک روز خاص برای من است چرا که امروز تولد بهترین دوست من است، پس اجازه می دهد تا جشن گرفتن این روز, تولدت مبارک.