ఈ పుట్టినరోజు సంతోషంగా ఉన్నాము నిండిన మే

ఈ పుట్టినరోజు అనేక సంతోషంగా పుట్టినరోజులు సంతోషంగా గంటల మా మరియు కూడా మీ జీవితం నిండిన మే, చాలించారు అని. హ్యాపీ పుట్టినరోజు.