මෙම සුබ උපන්දිනයක් වේවා ගොඩක් පිරී කළ හැක

මෙම උපන් දිනය බොහෝ සතුටු උපන් දින සතුටු පැය ද ඔබේ ජීවිතය ගොඩක් පිරී කළ හැක, එන්න තවමත් සිටින බව. සුබ උපන්දිනයක් වේවා.