यो जन्मदिन खुसी धेरै भरिएको हुन सक्छ

यो जन्मदिन धेरै खुसी जन्मदिन खुसी घण्टा धेरै र पनि आफ्नो जीवन भरिएको हुन सक्छ, आउन अझै छन् कि. जन्मदिनको.