ប្រហែលជាថ្ងៃខួបកំណើតនេះត្រូវបានបំពេញជាមួយនឹងជាច្រើននៃការសប្បាយរីករាយ

ប្រហែលជាថ្ងៃខួបកំណើតនេះត្រូវបានបំពេញជាមួយនឹងជាច្រើនម៉ោងផងដែររីករាយនិងជីវិតរបស់អ្នកជាមួយនឹងមនុស្សជាច្រើនថ្ងៃខួបកំណើតសប្បាយរីករាយ, ដែលមាននៅឡើយទេទៅមក. រីករាយ​ថ្ងៃ​កំណើត.