ប្រហែលជាថ្ងៃខួបកំណើតនេះត្រូវបានបំពេញជាមួយនឹងជាច្រើននៃការសប្បាយរីករាយ

May this birthday be filled with lots of happy hours and also your life with many happy birthdays, that are yet to come. រីករាយ​ថ្ងៃ​កំណើត.