ممکن است این تولد شد با بسیاری از خوشحال پر

May this birthday be filled with lots of happy hours and also your life with many happy birthdays, that are yet to come. تولدت مبارک.