මෙම දින තුළ, එය මාසික පැමිණි විට දිනය

මෙම දින තුළ, එය මාසික පැමිණි විට දිනය, Mahfail අප කොපමණ අලංකාර ප්රේම උපන් දිනය, සෑම ශ්යාමා මිත්රත්වය ලබා කික් නම, සඳ එළිය ඔබේ Smayi පෙනුම වගේ