ਇਹ ਦਿਨ, ਤਾਰੀਖ, ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ,

ਇਹ ਦਿਨ, ਤਾਰੀਖ, ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ,, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ Mahfail ਸਜਾਇਆ ਜਨਮ ਦਿਨ, KIK ਨਾਮ ਹਰ Shama ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਚੰਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ Smayi ਦੀ ਦਿੱਖ ਵਰਗਾ ਹੈ

pulkittrivedi