ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അതു മാസം വന്നപ്പോൾ തീയതി

ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അതു മാസം വന്നപ്പോൾ തീയതി, പിറന്നാൾ Mahfail എത്ര ഞങ്ങളെ അലങ്കരിച്ച സ്നേഹം, ഓരോ അരോവേർയ്യനായ സൗഹൃദം കൊടുത്ത Kik പേര്, ചന്ദ്രൻ വെളിച്ചത്തിൽ നിങ്ങളുടെ Smayi രൂപം പോലെയാകുന്നു