ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ದಿನಾಂಕ ತಿಂಗಳು ಬಂದಾಗ

ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ದಿನಾಂಕ ತಿಂಗಳು ಬಂದಾಗ, ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಅನೇಕ Mahfail ಅಲಂಕೃತ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರತಿ ಶಮಾ ಸ್ನೇಹಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಿದ ಕಿಕ್ ಹೆಸರು, ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ Smayi ನೋಟವನ್ನು ಹಾಗೆ