ថ្ងៃនេះ, កាលបរិច្ឆេទនៅពេលដែលវាបានចូលមកខែ

ថ្ងៃនេះ, កាលបរិច្ឆេទនៅពេលដែលវាបានចូលមកខែ, តើមានមនុស្សប៉ុន្មានរបស់ពួកយើងស្រឡាញ់ Mahfail ថ្ងៃកំណើតបានតុបតែង, ឈ្មោះ Kik បានផ្តល់ទៅឱ្យចំណងមិត្ដភាព Shama, នៅក្នុងពន្លឺនៃព្រះច័ន្ទគឺដូចជារូបរាងនៃ Smayi របស់អ្នក