యహీ దువా కర్తా hu ఖుదా సే

యహీ దువా కర్తా hu ఖుదా సే, aapki zindigi మెయిన్ కోయి Gam న హో, మైలు hazaro khusiyan శాతం ఫ్లాష్బ్యాక్, Unmei హో హమ్ shaamil na chahe….