ಯಹೀ ದುವಾ ಕರ್ತಾ ಹೂ ಖುದ ಸೆ

ಯಹೀ ದುವಾ ಕರ್ತಾ ಹೂ ಖುದ ಸೆ, aapki zindigi ಮೆ ಕೋಯಿ ಗ್ಯಾಮ್ರೊಂದಿಗೆ ನಾ ಹೋ, ಮೈಲಿ hazaro khusiyan ಪ್ರತಿ ಫ್ಲಾಷ್ಬ್ಯಾಕ್, Unmei ಹೋ ಹಮ್ shaamil ನಾ ಚಾಹೆ….