උපන් දිනය කවි ඔබ ජීවත් කිරීම සඳහා නව බලාපොරොත්තුවක් සෑම උපදෙස් දිය

ඔබ ජීවත් කිරීම සඳහා නව බලාපොරොත්තුවක් සෑම උපදෙස් දිය,
සෑම මොහොතකම, ඔබ සමහර ලුණුගල දෙන්න සෑම මොහොතක්

එන හිරු, පූර්ණ වීමයි
සෑම දිනකම ඔබ Tazgi සුවඳ දෙන්න

KABI Zindgi තුල කිසිවක් නොමැති නැත,
ඔබ එය සෑම දෙයක්ම ලබාදීමට ස්වාමීන් අහන්න
ඔබ ඉතා සුභ උපන් දිනයක් වේවා