កំណាព្យខួបកំណើតអ្នកផ្តល់ឱ្យក្តីសង្ឃឹមថ្មីក្នុងការរស់នៅគ្រប់ទិសទី

អ្នកផ្តល់ឱ្យក្តីសង្ឃឹមថ្មីក្នុងការរស់នៅគ្រប់ទិសទី,
ជារៀងរាល់ពេល, ជារៀងរាល់ពេលដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យ Khas មួយចំនួន

ថ្ងៃរះឡើង, អាប់អួ
ជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកផ្តល់ឱ្យក្លិន Tazgi

Kabi គឺមិនខ្វះអ្វីនៅក្នុង Zindgi,
សុំឱ្យព្រះអម្ចាស់ផ្តល់ឱ្យវានូវអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នក
សូមជូនពរ​ប៉ុន្មាន​សប្បាយ​រីក​រាយ​យ៉ាង​ខ្លាំង​ជា​មួយ​ខួប​កំណើត