شعر تولد شما یک امید تازه به زندگی می کنند هر جهت می دهد

جدید در اطراف هر جهت شما زندگی می کنند,
هر لحظه، هر لحظه می تواند به شما خاص را

طلوع خورشید, گل کامل
شما هر روز Tazgi تحقق کامل

Zindgi نه فقدان کعبی از چیزی در,
که خداوند بخواهند به همه چیز شما
ای کاش تو تولد بسیار خوشحال